نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیحون

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گل زریون در کنار رود جیحون

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: 

شرح مکان جغرافیایی:

سیحون: فردوسی خود از رودی به این نام یاد نکرده ولی در هزار بیت دقیقی دربارۀ گشتاسپ و ارجاسپ دو بار نام رود سیحون آمده است یک بار با جیحون هم ردیف است و به عنوان رودی بزرگ و بار دیگر به عنوان رودی خاص میان بلخ و زاولستان معرفی میشود که اصلاً رودی به این نام در آن فاصله وجود نداشته است. ایرانیان باستان رود جیحون را آمودریا می گفته اند و سیحون را خشرت رود یا به قول شاهنامه گل زریون. اما تازیان با ورود به ایران دو نام توراتی جیحان و سیحان را که نام دو رود شرق روم ترکیه و سوریۀ کنونی بوده به دو رود بزرگ آمودریا و گل زریون بخشیده اند که ترکان آنها را سیر دریا یا سرت دریا هم خوانده اند. ایرانیان نام جیحون را پذیرفته اما عنوان سیحون را قبول نکرده.اند بدین سبب در شاهنامه جیحون مکرراً آمودریا و سیحون همواره گل زریون خوانده میشود.

بنابراین وقتی در می یابیم نام سیحون را دقیقی به کار برده ذکر این نام در شاهنامه برای ما توجیه پذیر می.شود. ضمناً تأییدی است بر این که فردوسی در شعر دقیقی دخل و تصرفی نکرده است

با توجه به آنچه گذشت سیحونی که در دو بیت دقیقی آمده اصالت ندارد و با هیچ رود واقعی در خراسان و ماوراء النهر منطبق نیست و باید از شناسایی و معرفی آن صرف نظر کرد.

قبلی «
بعدی »