نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلج

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خلج این نام تنها یک بار در بیتی از پادشاهی بهرام گور آمده است که گوید بهرام پس از بیرون راندن خاقان چین از ایران در کنار شهر ،غرب در ساحل راست جیحون و مقابل ،آموی میلی برآورد تا نشانۀ مرز ایران با ترکان و دیگر اقوام آن سوی رود جیحون باشد

چو برگشت و آمد به شهر قرب    بی آژنگ رخسار و پرخنده لب

    بر آسود یک هفته لشکر نراند     ز چین مهتران را همه پیش خواند

برآورد میلی ز سنگ و گرچ         که کس را به ایران زترک و خلج

نبودی گذر جز به فرمان شاه      همان نیز جیحون میانجی به راه

احتمال این که خلج در اصل خلخ بوده باشد بسیار است چرا که به قول مینورسکی این دو نام اغلب با هم تخلیط و اشتباه شده اند. حواشی حدود العالم اگر خلج را صحیح بدانیم باید اشاره کنیم که آنها قومی بوده اند از هپتالی ها (هیتال) و شبیه ترکها که در قرون آغازین اسلامی در شرق کابل و غزنه می زیسته اند.

 

قبلی «
بعدی »