نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تالونیه

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  التونیه

شرح مکان جغرافیایی:

صورت دیگری از نام التونیه است.

قبلی «
بعدی »