نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بسطام

نام فعلی مکان جغرافیایی :   بسطام

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بسطام: شهری بود در نزدیکی گرگان و از آن در منابع جغرافیایی همچون حدود العالم، مسالک الممالک، نام رفته است. اگر این شهر چنانکه نوشته اند به نام یکی از دایی های خسروپرویز باشد که محتمل است، نویسش و خوانش درست آن بِستام است. این شهر از شهر های کهن ایران است و در عهد ساسانی نیز آباد بوده است البته در زمان انوشیروان نام دیگری داشته است.

از این شهر نامی زادگاه بایزید بسطامی ، در شاهنامه تنها یک بار در پادشاهی انوشیروان چنین یاد شده است:

چنین تا به بسطام و گرگان رسید          تو گفتی زمین آسمان را ندید

شهرک بسطام که عمده ترین ویژگی و اهمیتش در قرار داشتن بنای مقبره بایزید در آن است، اکنون در حاشیه جاده آسفالته شاهرود به آزادشهر و گنبد قابوس(گرگان قدیم) قرار دارد.

قبلی «
بعدی »