نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برقوه

نام فعلی مکان جغرافیایی :   همان شهر ابرقو است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

برقوه: غرض از این نام ظاهرا همان شهر ابرقو یا ابرکوی ایران در استان یزد و بر سر راه آباده و اقلید است. این شهر سابقۀ دیرینه و آثاری از عهد باستان دارد و شهری بسیار آباد بوده است.

نام این شهر سه بار همراه با شهر جز، که بیابان مجاور آن یکی از شکارگاه های بهرام گور بوده، آمده است، با این توصیف که مردم آن دو شهر ثروتمند و بازرگان و محصول عمده شان خز بوده است:

بگوید که در شهر برقوه و جز      گر از گوهر و زر و دیبا و خز

برفتند بازارگانان شهر              زجزوز برقوه مردم دوبهر

زبرقوه با نامداران جز    بیردند بسیار دیبا و خز

که تنها در بیت دوم «برقوه» و در دو بیت دیگر«برکوی ضبط کرده است.) آقای امید سالار با توضیحات قانع کننده ای این نام را، برقو یا برکو، با شهر ابرقوه بین اصفهان و یزد یکی دانسته است.

قبلی «
بعدی »