بخش پادشاهی نرسی بهرام – شاهنامه فردوسی

پادشاهی نرسی نه سال بود. نرسی پسر بهرام بهرامیان پس از مرگ پدر بر تخت پادشاهی می نشیند. خود را صاحب خرد، شرم، جوانمردی و داد می داند. زیر دستان را به کارورزی و دوری از تبلی میخواند و تبلی و بد دلی را دو روی یک سکه دانسته و دلیری را میوه هوشیاری می داند. پس از گذشت نه سال پسر خود اورمزد را به نزد خود فرا میخواند. به او می گوید که آیین شاهان گذشته را برقرار سازد و آبرو و اعتبار تخت و تاج را نگهدارد. به او می گوید به نحوی زندگی کند که بتواند پاسخگویی رفتار و کنش خود در جهان دیگر باشد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی نرسی بهرام : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »