بخش پادشاهی شیرویه – شاهنامه فردوسی

شیرویه بر جای پدر خود خسروپرویز برتخت شاهنشاهی می نشیند. هرچند خسرو پرویز در زندان بود. اما بزرگانی که شیرویه را بر مسند قدرت نشانده بودند، از حضور او احساس خطر می کردند. زمانی از زندانی شدن خسروپرویز نگذشته بود که بزرگان و امیران لشگر مجددا به تحریک شیرویه پرداخته و رضایت او را برای قتل خسرو پرویز میگیرند. خسرو پرویز را توسط فرد بی اصل و نصب و زشت رویی به نام مهر هرمزد می کشند. پس از مرگ خسروپرویز شیرویه بر شیرین همسر خسرو چشم می بندد.

شیرین شرط موافقت خود را گرفتن مهمانی از بزرگان و مطرح شدن این موضوع در آن مهمانی مطرح می کند. شیرویه می پذیرد. در آن مهمانی شیرین ضمن نکوهش شیرویه و ابراز وفاداری به خسروپرویز با جام زهر خودکشی کرده ضمن اینکه جام شیرویه را هم آلوده می سازد شیرویه به محض نوشیدن جان به جان آفرین تسلیم می کند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی شیرویه : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »