بخش پادشاهی زوطهماسپ – شاهنامه فردوسی

زوطهماسب با کمک زال و با قبول از طرف سایر بزر گان ایران زمین بر تخت می نشیند. در اولین گام دستور دوری از جنگ و خونریزی را می دهد. در ایران زمین خشکسالی حاکم می شود و هشت ماه دو سپاه ایران و توران بدون توان جنگیدن رودررو قرار میگیرند و در نهایت بر سر صلح توافق کرده هریک بر سر مرزهای قبلی باز میگردند. با این اقدام دوباره بارندگی شروع شده و ایران زمین تبدیل به بهشت زیبایی می گردد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی زوطهماسپ : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »