بخش رزم کاووس با شاه هاماوران – شاهنامه فردوسی

کاووس پس از تصرف مازندران، کشور گشایی خود را شروع می کند از ایران به توران و چین و به مکران زمین میرود تمامی کشورها سر به فرمانبرداری او آورده و باج وخراج درخواستی او را می دهند. جز شاه بربرستان که سر به شورش برداشته به جنگ با کاووس می شتابد.

شاه بربرستان در نبرد شکست سنگینی خورده و تسلیم کاووس شاه می شود. دیری نمی پاید که سپاه بزرگی از تازیان برخاسته به جنگ کاووس می آیند. سپاهی به همراهی مصر و بربرها، کاووس فرمان نبرد می دهد کشتی بسیار می سازد از مسیر دریا به سرزمین هاماوران ( یمن کنونی ) می رود. نبرد سنگینی در می گیرد و شاه هاماوران اعلام شکست کرده، امان می خواهد. همراهان کاووس به او اطلاع می دهند که شاه هاماوران دختری دارد بسیار زیبا که مانند او کس درجهان ندیده است. کاووس شیفته او شده فرستاده ای را برای خواستگاری دختر شاه هاماوران می فرستد.

شاه هاماوران با تمامی ناراحتی و عدم رضایت پس از مشورت با سودابه (دختر خود) او را به عقد کاووس در می آورد. اما همچنان کینه از کاووس دارد. بعد از یک هفته شاه هاماوران کی کاووس و همراهان اور را به مهمانی دعوت می کند. سودابه به نیت پدر پی برده، کاووس را برحذر می دارد. کاووس گوش نسپرده به مهمانی می رود. یک هفته جشن برپا بود. در روز هفتم سپاهی از بربرستان وارد شده کی کاووس و همراهان را به اسارت میگیرند. سودابه از این کار به خروش آمده پدر را به نامردی متهم کرده از این به بعد خود مراقبت از کاووس در زندان را برعهده میگیرد.

افراسیاب از این خلاء مطلع شده سرزمین ایران را محل تاخت و تاز خود قرار می دهد. از طرف دیگر تازیان نیز به ایران می تازند و ایران زمین میدان جنگ بین تورانیان و تازیان می شود که تورانیان پیروز می شوند. سرداران ایران زمین به دامان زال پناه برده و از او مدد و یاری می جویند. زال رستم و سپاه عظیمی را راهی می کند به سمت هاماوران برای رهایی کاووس پادشاه ایران. رستم در ابتدا از در آشتی وارد شده شاه هاماوران نمی پذیرد و در عین حال با ارسال سفیرانی مصر و بربرستان را هم به همراهی در نبرد می آورد. جنگ سختی در گرفته و در نهایت رستم پیروز می شود و شاه هاماوران تسلیم می شود.

تازیان به سرعت اعلام بندگی کرده و علت حضور خود در سرزمین ایران را مقابله با دست اندازی افراسیاب عنوان می کنند. کاووس به افراسیاب نامه می نویسد از اومیخواهد به سرعت ایران زمین را ترک کند. افراسباب با نامه تندی مخالفت کرده و به جنگ بر می خیزد. طی نبرد سهمگینی افراسیاب شکست خورده به توران زمین می گریزد. پس از آن کاووس کی در پارس تاج بر سر نهاده جهان پهلوانی را به رستم می سپارد. کی کاووس با بکارگیری دیوان به ساخت کاخ های متعدد و چندگانه در البزر کوه می پردازد کاخ هایی که مثالشان درجهان نبود. ساخت این کاخ ها، زندگی را بر دیوان دشوار کرده بود. آنها به ستوه می آیند با وسوسه شیطان و با آگاهی از خیره سری و زیاده خواهی کاووس به سراغ او می روند.

کاووس را برآن می دارند که تو در زمین هر چه خواسته ای انجام داده ای حالا مناسب است که به آسمان روی تا ببینی راز خورشید و ماه چیست. کاووس کی وسوسه می شود. به دستور او، دیوان تختی بزرگ ساخته که در چهار طرف آن چهار پایه قرار داده و بر سر هر یک عقابی نیرومند و بر بالای سر عقابان گوشت آویزان می کنند. چهار عقاب توانمند را در ابتدا چندین روز غذا نداده تا گرسنه شوند و سپس عقابان به جهت گوشت ها پرواز کرده و در نتجه تخت از روی زمین بلند می شود. اما عقابان خسته شده و تخت در شهر آمل سقوط می کند.

اما کاووس نمی میرد گویا جهان هنوز برای او مسئولیت خطیری دارد، که باید انجام دهد. بزرگان و لشگریان آگاه شده بدنبال کاووس می روند .رستم هم همراه شده کاووس را از بیشه آمل می آورد. روزی رستم بزم بزرگی برپا کرده و تمامی پهلوانان ایران زمین همچون گیو، گرگین، گودرز، خراد، بهرام، برزین، زواره، گرازه و فرهاد را در حال شکار و بزم و میگساری گرد هم می آورد. گیو پیشنهاد می دهد که برای شکار به آن طرف مرز توران رفته و در شکارگاه افراسیاب به شکار بروند رستم و دیگر پهلوانان قبول می کنند. یک هفته در نخجیرگاه افراسیاب به شکار می پردازند.

خبر به افراسباب رسیده موقعیت را مناسب می بیند که بدانها حمله آورده همگی را اسیر سازد. لشگری سی هزار نفره از کارآزمودگان آماده کرده و به طرف آنها می رود. گزاره طلایه دار رستم آنها را از آمدن سپاه افراسیاب آگاه می سازد. نبرد سختی در می گیرد برادر رستم به دست پهلوان تورانی الکوس مجروح شده و بیهوش می گردد. رستم در نبرد جانانه الکوس را کشته بدنبال افراسیاب می رود. اما افراسیاب از چنگال رستم می گریزد سپاه توران شکست سختی خورده می گریزند رستم و سایر پهلوانان با غنیمت های فراوان باز میگردند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش رزم کاووس با شاه هاماوران : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

 

قبلی «
بعدی »