نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروند/ اروند رود

نام فعلی مکان جغرافیایی :  اروند یا دجله

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دجله

شرح مکان جغرافیایی:

اروند/ آروند رود به تصریح شاهنامه اروندرود نام اصیل و ایرانی دجله بوده چنان که در داستان ضحاک آمده است:

به اروندرود، اندر آورد روی        چنان چون بود،  شاه دیهیم جوی

اگر پهلوانی،  ندانی زبان            به تازی تو اروند را، دجله خوان

چو آمد، به نزدیک اروندرود       فرستاد زی، رودبانان درود

در پادشاهی کیکاووس و داستان رفتن گیو به ترکستان نیز یادآوری شده است.

فریدون که بگذاشت، اروندرود     فرستاد، تخت مهی را درود

چو شاه آفریدون، کز اروندرود     گذشت و نیامد، به کشتی فرود

اکنون ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند و اعراب شط العرب

قبلی «
بعدی »