بایگانی برچسب ها: pdf برزونامه

برزونامه کهن – بخش سوم – آغاز داستان برزو

چنین خواندم از نامه باستان که بنوشته بودند از راستان که چون گشت سهراب از شیر سیر به مردی کمر بست گرد دلیر ز هم زادگان سر به پروین کشید چنو چشم مردم به مردی ندید به ده سالگی ساز میدان گرفت کمان و کمند دلیران گرفت چو شد بر دو هفته ورا سال راست […]

برزونامه کهن – بخش دوم – در حق خواجه صحابه

محمد رسولش به هر دو سرای که بگزیدش از خلق عالم خدای محمد که ایزد ورا برگزید ابا او بسی کرد گفت و شنید همی تا بود این جهان را بقا درود و ثنا باد بر مصطفی ابر آل و اصحاب و یاران او در احکام دین جان سپاران او

برزونامه کهن – بخش نخست – کتاب برزونامه

به نام خداوند کون و مکان خدای زمین( و) خدای زمان خداوند ما و نه مانند ما خداوند روزی ده رهنما خدایی که چرخ روان آفرید مکان (و) زمین و زمان آفرید خدایی که بر بندگان پادشاست خدایی که روزی ده رهنماست خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزد یکی ست که او […]
عنوان ۲ از ۲«۱۲