بایگانی برچسب ها: کنبدان

دژ گنبدان

دژ گنبدان: دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند می کشد. اولین باری که از این دژ نام برده می شود مسکو آن را در متن آورده، و خالقی در حاشیه:  فرستاد سوی دز گنبدان       گرفته پس و پیش اسپهیدان بار دوم خالقی به صورت […]