بایگانی برچسب ها: کافور

بیداد

بیداد: نام دژ- شهری در ولایت سغد بوده که حاکم آن از دست نشاندگان افراسیاب بود و  کافور نام داشت و که غلامان او از گوشت آدم، خورش می ساخته اند. رستم پس از شکست دادن کاموس کشانی و خاقان چین در زمان پادشاهی کیخسرو، و ورود به ماوراء النهر(که از داستان های نامتعارف شاهنامه […]

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه

عنوان: «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه نویسنده: فرزام حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به […]

شخصیت های شاهنامه – کافور

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب – چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب نام : کافور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی لقب های کافور : پادشاه قلعه بیداد توضیحات شخصیت : بنا بر شاهنامۀ فردوسی ، فرمانروای آدم خوار شهر بیداد، در […]