بایگانی برچسب ها: کاسه رود

کاس رود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کاس رود نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: کاسه رود شرح مکان جغرافیایی:

کوه هماون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه هماون نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سپاه ایران با سپهسالاری طوس پس از شکست از تورانیان در جنگهای گروگرد و پشن و لاون در کنار کاسه رود و رود شهد مجبور به عقب نشینی تا کوه هماون […]

پشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پوشنگ غوریان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پس از جنگ طوس با تزاو در کنار دژ گروگرد آن سوی کاسه رود و پیروزی موقت ،ایرانیان تورانیان از غفلت و شادخواری پس از پیروزی ایرانیان بهره برده و آنها […]

لاون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاوُن نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار هریررود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: لاؤن: محل یکی از جنگ های ایران و توران بوده که از آن با عنوان جنگ پشن ولاون یاد شده است. اما مسکو این عنوان را حذف کرده است. […]

شیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرتپه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیر: در تعیین مرزهای ایران و توران توسط سران دو کشور به هنگام پادشاهی زوطهماسب ایران که در موضع ضعف بوده و توران در موضع قدرت، آمده است: بر آن برنهادند هردو […]