بایگانی برچسب ها: چشمه سو

چشمه سو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چشمه سو نام فعلی مکان جغرافیایی :  چشمه سبز در ارتفاعات کوه های بینالود بین طوس و نیشابور نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: یکی از پدیده های شگفت و دریاچه های مقدس ایران زمین بوده است. این چشمه که دریاچه مانندی جوشان ،است، در […]

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

عنوان: جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه نویسندگان: فاطمه اسفندیاری مهنی / خدیجه خدایاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ اول، پائیز ۹۱ چکیده […]