بایگانی برچسب ها: پشت

پشت گشتاسپان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشت گشتاسپان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمر خراسان جنوبی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  پشت وشتاسپان شرح مکان جغرافیایی: پشت /گشتاسپان پشت وشتاسپان پشته گشتاسپان ظاهراً نام آتشکده ای بوده که گشتاسپ پس از جلوس بر تخت سلطنت ایران ساخته و موبدی آن را به وزیر […]

پشت

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشت نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمر خراسان جنوبی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بست شرح مکان جغرافیایی: پشت یا بشت و بست خراسان یکی از خرده ولایات یا روستا های تابع ولایت بزرگ نشابور با مرکزیت شهر ترشیز بوده که اعراب آن را بست و مرکزش […]