بایگانی برچسب ها: هرمزد نوشین روان

ارمینیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَرمینیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اَرمینیه: غرض سکونتگاه ارمنیان است، که همان سرزمین ارمنستان کهن که از سرچشمه های رود فرات در مرکز ترکیه کنونی تا حدود دریاچۀ ارومیه را در بر میگرفت و مهمترین گذرگاه […]

آذرپناه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذرپناه نام فعلی مکان جغرافیایی :  از محل آن اطلاعی در دست نیست نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آذرپناه: این نام تنها یکبار در شاهنامه در داستان هرمزد نوشین روان آمده و بدان سوگند یاد شده، چون همردیف آذرگشسپ از آن نام رفته گویا […]