بایگانی برچسب ها: معنی بهمن

شخصیت های شاهنامه – بهمن

س از من کنون شاه بهمن بود – همان رازدارش پشوتن بود نام : بهمن نام های دیگر بهمن : وَهْمَن، بَهْمَن، اردشیر بهمن، کی‌اردشیر، کی‌بهمن محل مرگ بهمن : در استخر در بستر بعلت بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت […]