بایگانی برچسب ها: فیروز شاپور

پیروز شاپور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پیروز شاپور نام فعلی مکان جغرافیایی :  انبار نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  فیروز شاپور، پیروز سابور شرح مکان جغرافیایی: پیروزشاپور یکی از شهرهایی بود که شاپور ذوالاکتاف در شام بنا کرد: یکی شارستان کرد دیگر به شام            که پیروزشاپور گفتیش نام ثعالبی مرغنی یکی از […]