بایگانی برچسب ها: فن شعر

واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو

عنوان: واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو نام نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / سید مرتضی هاشمی / داود خاتمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات […]