بایگانی برچسب ها: فریدون

کنگ دز هوخت

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنگ دز هوخت نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس برآورده ضحاک نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کنگ دز هوخت در داستان ضحاک آمده است که بیت المقدس برآورده ضحاک بوده و آن را به زبان پهلوی کنگ دزهوخت و به تازی خانه پاک […]

کندز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کندز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام قدیم شهر بیکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کهندز، قهندز شرح مکان جغرافیایی: باید در اصل کهندز و معرب آن قهندز ،باشد بنا بر ابیات زیر نام قدیم شهر بیکند یا قراکول کنونی بوده که در حد فاصل جیحون و […]

دریای گیلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای گیلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریای خزر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای گیلان در شاهنامه دریاچه یا دریای خزر و مازندران کنونی واقع در شمال ،ایران دو بار دریای گیلان خوانده می.شود. بار اول در داستان فریدون است که چون مرکز […]

دجله

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دجله نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود دجله در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دجله نام تازی یا عربی اروندرود پهلوی بوده و از این رو شاهنامه از آن تنها دو بار به این نام یاد کرده است. اولین بار در داستان ضحاک […]

جادوستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جادوستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  عموما سرزمین هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جادوستان در شاهنامه عموماً ،هند خصوصاً نواحی افسانه ای و موحش ،آن جادوستان خوانده شده اما در داستان ضحاک قلمرو تحت حکومت او هم یک بار از قول مادر فریدون […]

تمیشه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمیشه نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرکلاته مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تمیشه بنا بر متن شاهنامه تمیشه از زمره اولین مراکز حکومتی کشور ایران و دومین اقامتگاه فریدون بوده .است وی ابتدا در شهر آمل طبرستان ساکن بود و بعد مرکز حکومت […]

بیشه نارون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارون نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیشه های حدود آمل تا ساری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه نارون از این بیشه در چهار داستان شاهنامه فریدون، سیاوخش، خسروپرویز و یزدگرد سوم شش بار یا به شش مناسبت به گونه ای نام برده […]

بیت المقدس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت المقدس نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت المقدس همان شهر مشهور در کشور اسرائیل است که شاهنامه مدعی است نام قبلی آن کنگ ،دز هوخت ساخته ضحاک بوده است: به خشکی رسیدند سر کینه جوی    […]

البرز کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : البرز کوه نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه های به هم پیوسته از قفقاز تا شمال چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کوه البرز شرح مکان جغرافیایی: البرزکوه در شاهنامه آگاهانه از البرز به دو صورت «البرزکوه» و «کوه البرز» نام برده شده که غرض از […]

اروند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروند/ اروند رود نام فعلی مکان جغرافیایی :  اروند یا دجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دجله شرح مکان جغرافیایی: اروند/ آروند رود به تصریح شاهنامه اروندرود نام اصیل و ایرانی دجله بوده چنان که در داستان ضحاک آمده است: به اروندرود، اندر آورد روی        چنان […]

اروندرود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروندرود نام فعلی مکان جغرافیایی :  روددجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آروند اروندرود: امروز ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند، رودی به طول ۱۹۳ کیلومتر که به سمت جنوب شرقی جاری می شود و پس از گذر از […]

نمایش صوتی شاهنامه – اژدهاک

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – اژدهاک مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و پنجاه و سه دقیقه توضیحات : «ضَحاک» از پادشاهان اسطوره‌ای ایرانیان است. نام او در اوستا بصورت «آژی‌داهاکا» آمده است و معنای آن مار اهریمنی ست؛ آژی به معنای مار و داهاکا به معنای آفریده‌ی اهریمن است.ضَحاک (اوستایی: اَژی […]

بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی نویسنده: داوود غلامزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مساله ی اصلی این مقاله، شناخت اسطورۀ صعود در اندیشۀ ایرانی و […]

شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است […]

زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

عنوان: زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران نویسنده: دکتر علیرضا مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می توان به یک عده اساطیر پایه […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

بررسی تطبیقی شخصیت فریدون

عنوان: بررسی تطبیقی شخصیت فریدون نویسنده: منصوره غلامی حنایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی و دبیر ادبیات دبیرستان‌های شیراز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۲ / زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: فریدون، این پادشاه پیشدادی و اسطورهای، در ادبیات ما نماد […]

آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران

عنوان: آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران نویسند‌گان: دکتر ابوالقاسم رحیمی / زهرا شیردل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه حکیم سبزواری / کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست […]

فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو

عنوان:  فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار  زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ منبع: مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: از میان پژوهندگان شاهنامه، علی حصوری و به پیروی از او احمد شاملو بر آن است […]

بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

عنوان: بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مطابق شاهنامه، آن گاه که فریدون بر ضحّاک چیره می شود، […]

شخصیت های شاهنامه – فریدون

کجا نام او آفریدون بود – زمین را سپهری همایون بود نام : فریدون نام های دیگر فریدون : آفریدون،فریتون نام فریدون به اوستایی : ثْرَئیتَونَ Θraētaona محل تولد فریدون : تمیشه محل مرگ فریدون : شهر باستان کوس در طبرستان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : […]