بایگانی برچسب ها: شهربرین

ابرشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَبَرشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر بانکه یا نفت چاله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ابرشهر: از میان سه تصحیح مورد نظر ما تنها خالقی از این شهر چهار بار در پادشاهی کیخسرو یاد می کند، که در سه بیت با نام فرهاد، […]