بایگانی برچسب ها: شخصیت

ساختار تراژیک داستان سیاوش

عنوان: ساختار تراژیک داستان سیاوش نویسندگان: دکتر مهدی محقق / دکتر ایرج مهرکی / خدیجه بهرامی رهنما سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج تاریخ نگارش: […]

بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی نویسندگان: شیرین صمصامی / امین حمامیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، […]