بایگانی برچسب ها: شاپور اول

التونیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : التونیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کیلیکیه در شمال غرب خلیج اسکندرون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: التونیه: چون اردشیر ساسانی درگذشت و فرزندش شاپور(اول) جانشین او شد مردم روم از پرداخت خراج قیدافه به ایران سرتافتند. در نتیجه، شاپور به روم حمله کرد […]

اهواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اهواز نام فعلی مکان جغرافیایی :   استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آباد بوم، خوزیان، هوریان شرح مکان جغرافیایی: آهواز: در جلدهای نخستین شاهنامه اهواز ولایتی و نه شهری در دوردست غرب ایران زمین تلقی شده است، و این درست است چون اهواز جمع هوز، […]

نصیبین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نصیبین نام فعلی مکان جغرافیایی :   در جنوب شرقی ترکیه کنونی  در مسیر موصل به رقه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نصیبین: از شهرهای روم در زمان شاپور ذوالاکتاف بود که رومیان آن را طی معاهده ای به ایران واگذار کردند، اما مردم مسیحی […]

نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

عنوان: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی نویسندگان: دکتر اکبر نحوی / رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی دکتری گرایش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]