بایگانی برچسب ها: سورستان

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]

برخورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برخورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  سروستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برخورستان نام یکی از شهرهای روم بوده است که شاپور ذوالاکتاف هنگام سفر پنهانی به آن کشور شناسایی و در آن شهر زندانی شد اما از همان جا به ایران گریخت. نام […]

اندیوشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندیوشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یادشهر  پادشهر شرح مکان جغرافیایی: انوشیروان پس از آن که شهر انطاکیۀ روم واقع در شام و چند دژ شهر دیگر روم را تصرف کرد و افراد جنگی و کارآمد آنها را به اسارت گرفت و […]