بایگانی برچسب ها: سوراب

سیواس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیواس نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در دو تا از نسخه های خطی به جای سوراب آمده است.  

سیواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیواز نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در یکی از نسخه های خطی به جای سوراب آمده است.  

زیب خسرو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیب خسرو نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در جوار انطاکیه روم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیب خسرو انوشیروان پس از تصرف در شهرهای سوراب آرایش ،روم قالینیوس و شهر انطاکیه روم در سال ۵۴۰ م و به اسارت درآوردن عمده مردم آنها، […]

انطاکیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : انطاکیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری به این نام هم اکنون در کشور سوریه وجود دارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: انطاکیه از شهرهای مهم و باستانی روم واقع در جنوب آن و هم مرز با شام سوریه کنونی بوده است. انطاکیه فعلی […]

سورا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورا نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهر در زیر رقه در یک منزلی شهر فلوجه کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سوراب، سوران شرح مکان جغرافیایی: سورا یا سوراب، نام یکی از شهرهای نظامی قلمرو شرق روم، ایضأ قالینیوس یا رقه، در زمان ساسانیان بوده که انوشیروان […]