بایگانی برچسب ها: سودابه

هاماوران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هاماوران نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هاماوران این سرزمین که یکی از داستان های بلند پادشاهی کیکاووس به نام جنگ هاماوران در آن روی داده و در نهایت به همسری شاهدخت آن سرزمین سودابه با کیکاووس انجامیده است […]

تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه)

عنوان: تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر اسحاق طغیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی کاوش‌نامه سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه […]

بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامه فردوسی نویسندگان: شیرین صمصامی / امین حمامیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، […]

علل دگردیسی ریشه های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش شاهنامه

عنوان: علل دگردیسی ریشه های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش شاهنامه نویسنده: دکتر اقدس فاتحی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه قم تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع: فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال سیزدهم، شماره ۳۸، پاییز ۹۶، صفحه ۱۹۷-۲۳۲ چکیده مقاله: پژوهش […]

شخصیت های شاهنامه – سودابه

بسودابه فرمود کاندر نشین – نشست و به خورشید کرد آفرین نام : سودابه نام های دیگر سودابه : سوداوه محل تولد سودابه : هاماوران یا یمن کنونی محل مرگ سودابه : بارگاه کیکاووس بدست رستم به انتقام مرگ سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری […]