بایگانی برچسب ها: سمرقند

سمرقند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سمرقند نام فعلی مکان جغرافیایی :  دومین شهر ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: از این شهر نامی ماوراءالنهر به نسبت قدمت و اهمیتش در شاهنامه کم یاد شده است. اولین بار در داستان سیاوش آمده که چون او به بلخ رفت و به […]

بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  قراکول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کندز  کهندز شرح مکان جغرافیایی: بیکند که از شهرهای کهنسال ورارود ماوراء النهر بوده است اینک قراکول خوانده میشود این شهر تقریباً در میانۀ فاصلۀ ۲۰ فرسنگی جیحون تا بخارا قرار داشته و نامش همبر […]

بخارا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بخارا نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بخارا نام این مهمترین شهر ورارود (ماوراء النهر) است که در جلگۀ رود زرافشان که امروز در ازبکستان واقع است قراردارد. کهن ترین ماخذ تاریخی که نام بخارا در آن آمده است […]