بایگانی برچسب ها: سرچشمه رود تیژن

کوه قارن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قارن نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه البرز بین گرگان تا آمل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قارن: در یک بیت از داستان گشتاسپ با ارجاسب آمده است که چون ارجاسپ از پیش اسفندیار گریخت اسفندیار به ایرانیان گفت: نیام از […]