بایگانی برچسب ها: زال و رودابه

تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه)

عنوان: تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر اسحاق طغیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی کاوش‌نامه سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه […]

ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون

عنوان: ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون نویسند‌گان: دکتر خاور قربانی /  کیوان گورک سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب […]