بایگانی برچسب ها: رود پرک

رود برک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود برک- رود پرک نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: