بایگانی برچسب ها: روایات نقالی و شفاهی

برخی روایات نقالی و شفاهی در ملحقات نسخ و چاپ های شاهنامه

عنوان:برخی روایات نقالی و شفاهی در ملحقات نسخ و چاپ های شاهنامه نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع:  دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سال سوم، شمارۀ پنج، بهار و تابستان ۱۳۹۴ چکیده مقاله: قراین و شواهدِ موجود در برخی […]