بایگانی برچسب ها: رخش

نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

عنوان: نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم نویسندگان: دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران / حسین بردخوانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ پنجاه و چهار، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: یکی از […]

رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه)

عنوان: رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه) نویسند‌ه: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع:  پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صحفۀ ۱۱-۲۹ چکیده مقاله: در این مقاله کوشش شده است تا مبتنی […]