بایگانی برچسب ها: دانلود گرشاسب نامه

گرشاسب نامه – نامه ی اثرط به گرشاسب

یکی نامه نزدیک گرشاسب زود نبشت ونمود آن کجا رفته بود زکابل شه ولشکر آراستن ز نادادن باژ وکین خواستن دگر گفت چون نامه خواندی بجای مزن دم جز آورده در اسپ پای به زودی به من رس چنان ناگهان که ازخوان رسد دست سوی دهان که من، چون شد این نامه پرداخته برفتم ، […]

گرشاسب نامه – جنگ شاه کابل با زابلیان وشکسته شدن اثرط

چوباز سپیده بزد پرّ باز ازاو زاغ شب شد گریزنده باز شه کابل آورد لشکر به جنگ برابر دو صد برکشیدند تنگ بپیوست رزمی گران کز سپهر گریزنده شد ماه و، گم گشت مهر برآورد ده ودار وگیر وگریز زهرسو سرافشان بُد وترگ ریز جهان جوش گردان سرکش گرفت به دریا زتیغ آب آتش گرفت […]

گرشاسب نامه – جنگ نوشیار با انبارسی

به جنگ آن دو سالار پیش از دو شاه رسیدند زی یکدگر کینه خواه دو لشکر زدند از دو سو پره باز ببد دست جنگ دلیران دراز سواران به یک جا برآمیختند پیاده جدا درهم آویختند سر خنجر آتش شد و گرد دود چو آتش کزو جوش خون خاست زود بغرید کوس و برآمد نبرد […]

گرشاسب نامه – ساختن شهر زرنج

چو بگذشت ازین کار ماهی فره بیآمد به نزدیک آب زره ز اخترشناس و مهندس شمار به روم و به هند آن که بد نامدار بیاورد و بنهاد شهر زرنج که در کار ناسود روزی ز رنج ز گل باره ای گردش اندر کشید میانش دژی سر به مه برکشید ز پیرامن دژ یکی کنده […]

گرشاسب نامه – وصف بیابان و رزم گر شاسب با زنگی

بیابانی آمدش ناگاه پیش ز تابیدن مهر پهناش بیش چه دشتی که گروی بود چرخ ماه درو ماه هر شب شدی گم ز راه همه دشت سنگ و همه سنگ غاز همه خار ریگ و همه ریگ مار هواش آتش و اخگر تفته بوم گیاهش همه زهر و بادش سموم نه مرغ اندرو دیده یک […]

گرشاسب نامه – رفتن گرشاسب به درگاه شاه روم و کمان کشیدن

چو بنهاد گردون ز یاقوت زرد روان مهره بر بیرم لاجورد سپهبد سوی دیدن شاه شد به نزد سیه پوش در گاه شد بدو گفت کز خانه آوارده ام ز ایران یکی مرد بیواره ام به پیوند شاه آمدم آرزوی بخواهم کشیدن کمان پیش اوی جدا هر کسش خیره پنداشتند ز گفتار او خنده برداشتند […]

گرشاسب نامه – آمدن دختر قیصر به دیدار گرشاسب

سوی باغ با دایه ناگه ز در درآمد پری چهرهٔ سیمبر یکی جام زرین به کف پُر نبید چو لاله می و، جام چون شنبلید نهفته به زربفت رومی برش ز یاقوت و دُر افسری بر سرش خرامان چو با ماه پیوسته سرو ز گیسو چو در دام مشکین تذرو دو زلفش به هم جیم […]

گرشاسب نامه – رفتن گرشاسب به شام

سمند سرافراز را کرد زین برون رفت تنها به روز گزین همه برد هر چش نبود چاره زوی سوی شام زی بادیه داد روی یکی ریدک ترک با او به راه ز بهر پرستش به هر جایگاه بدان بی سپاه و بنه شد برون که تا کس نداند و چرا و نه چون شتابان نوند […]

گرشاسب نامه – در صفت سفر

پدر گفت اگرت ازشدن چاره نیست بدین دیگر اندرز باری بایست بیا کس که او جُست راه دراز چو شد نیز نامد سوی خانه باز یکی از پی مرگ و از روز تنگ دگر از پی دشمن و نام و ننگ شدن دانی از خانه روز نخست ولیک آمدن را ندانی درست بلایی ز دوزخ […]

گرشاسب نامه – داستان شاه روم و دخترش

به روم اندرون بُد شهی نامجوی که در رومیه بود ارام اوی به شاهیش هر سوی گسترده نام به کامش همه کشور روم رام بُدش دختری لاله رخ کز پری ربودی دل از کشیّ و دلبری یکی سرو پیوسته با مه سرش چه ماهی که بُد عنبرین افسرش کل نیکوی را رخش بوستان بدان بوستان […]

گرشاسب نامه – بازگشت گرشاسب از هند به ایران

سپهدار از آن پس برآراست کار شدن سوی ایران بَر شهریار برون رفت مهراج با او به هم همی رفت یکی هفته ره بیش و کم سر هفته بدرود کردش پگاه شده او و، سپهدار برداشت راه چو این آگهر نزد اثرط رسید گل شادی اندر دلش بشکفید پذیره برون رفت با سرکشان درم ریز […]

گرشاسب نامه – بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

چنین تا بقنوجشن آورد شاد پس آن گه در گنج ها برگشاد مهی شاد و مهمان همی داشتش که یک روز بی بزم نگذاشتش سَر ماه چندانش هدیه ز گنج ببخشید، کآمد شمردنش رنج ز خرگاه و از خیمه و فرش و رخت ز طوق و کمر ز افسرو تاج و تخت هم از زرّساوه […]

گرشاسب نامه – صفت حلالزاده و حرامزاده و دیگر شگفتی ها

کُهی دید دیگر ز سنگ سیاه برون کرده زین سو بر آن سوی راه کرا کسی ندانستی از بوم هند که او پاکزادست و گر هست سند برفتی به سوراخ آن که فراز گرفتی دو دست از پَسِ پشت باز گذشتی ازو گر بُدی پاکزاد بماندی میانش ار،بُدی بد نژاد به کوهی دگر بود کانی […]

گرشاسب نامه – شگفتی دیگر بتخانه ها

دگر جای خارا یکی کوه دید بَرکوه شهری پُر انبوه دید به دروازهٔ شهر بر راه بر نشانده بتی دید بر گاه بر برو مردم شهر پاک انجمن زده حلقه انبوه و چندی شمن بدان اَنبه اندر یکی مرد مست به سنگی بر از دور تیغی به دست نشستی گهی، گاه بر خاستی بر آن […]

گرشاسب نامه – درختی که هفت گونه بارش بود

به شهری رسیدند خرّم دگر پُرآرایش و زیب و خوبی و فر ز بیرونش بتخانه ای پر نگار براو بی کران برده گوهر به کار نهاده در ایوانش تختی ز عاج بتی در وی از زرّ با طوق و تاج درختی گشن رسته در پیش تخت که دادی بّر از هفت سان آن درخت ز […]

گرشاسب نامه – صفت بت معلق در هوا

هم از ره دگر شهری آمد به پیش درو نغز بتخانه ز اندازه بیش یکی بتکده در میان ساخته سر گنبدش بر مه افروختته همه بوم و دیوار او ساده سنگ تهی پاک از آرایش و بوی و رنگ بتی ساخته ماه پیکر دروی برهنه نه زرّ و نه زیور بروی میان هوا ایستاده بلند […]

گرشاسب نامه – بیرون شدن گرشاسب

پس آن گه ز دریا به هامون شدند به یک ماه از چین به بیرون شدند همی خواست مهراج تا پهلوان ببیند همه کشور هندوان نمایدش جاه و بزرگی خویش ز بس شهر یاران کش آیند پیش سوی شهرها شاد دادند روی شد این آگهی نزد هر نامجوی شهان و مهان کارساز آمدند پرستنده از […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیرۀ رونده

کُهی بُد همان جا به دریا کنار گرفته ز دریا کنارش سنار پر انبوه بیشه یکی کوه پیش نبد نیم فرسنگ پهناش بیش چو موج فراوان فراز آمدی شدی آن کُه از جای و باز آمدی گهی راست بودی دوان پیلوار گهی چون به ناورد گردان سوار گمان برد هر کس که بُد سنگ پشت […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیرۀ تاملی

سوی تاملی شاد خوار آمدند به نزدیک دریا کنار آمدند پر انبوه مردم یکی جای بود همه بومشان باغ و کشت و درود مگر آب خوش کان ز باران بدی بدلشان در اندوه و بار، آن بدی چو بر روی چرخ ابر دامن کشان شدی چون صدف های لولو فشان همه کوزه و مشک ها […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیرۀ بند آب

چو رفتند یک ماه دیگر به کام یکی کوه دیدند بندآب نام حصاری بر آن کُه ز جزع سیاه بلندیش بگرفته بر ماه راه بهزیر درش نردبانی ز سنگ درازاش سی پایه، پهناش تنگ مه از پیل بر نردبان یک سوار گرفته در حصن را رهگذر یکی دست او بر عنان ساخته دگر زی سرین […]

گرشاسب نامه – دیدن گرشاسب دخمه سیامک را

ز ملاّح گرشاسب پرسید و گفت که این حصن را چیست اندر نهفت چنین گفت کاین حصن جایی نکوست ستودان فرّخ سیامک در اوست بُنش بر ز پولاد ارزیز پوش برآورده دیوارش از هفت جوش سپه گردش اندر به گشتن شتافت بجستند چندی درش کس نیافت چنین گفت ملاّح پسش مِهان که ناید در این […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

جزیری که مرزش نبد نیم پی جز از سنگ و خار و گزستان و نی ز یک پهلوش بیشه آب کند کلاتی درو بُرز کوهی بلند بپرسید ملاّح را نامجوی که ایدر چه چیز از شگفتی ، بگوی چنین گفت دانا کز آن روی کوه بسی لشکرند از یلان همگروه سپاهی که سگسار خوانندشان دلیران […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیره درخت واق واق

سه هفته چو راندند از آن پس به کام به کوهی رسیدند لانیس نام جزیری به پهنای کشور سرش همه بیشه واق واق از برش به بالا ز صدرش فزون هر درخت به مه بر سر و ، بیخ بر سنگ سخت همه برگشان پهن و زنگار گون ز گیلی سپرها به پهنا فزون بَر […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیره ای که مردم سربینی بریده داشت

چو ده روز رفتند ره کمّ و بیش جزیری دگر خرّم آمد به پیش ز هر گوشه صد میل بیشه به هم چه رمح و چه صندل چه عود و بقم همه مردمش پاک برنا و پیر به دیده چو خون و به چهره چو قیر سَرِ بینی هر یک انداخته بسفته درو حلقها ساخته […]

گرشاسب نامه – شگفتی جزیره ای که استرنگ داشت

سَرِ هفته ز آن جا گرفتند راه رسیدند زی خوش یکی جایگاه جزیری که هفتاد فرسنگ بیش پر از خیزران بود و پر گاومیش از آن گاومیشان همه دشت و غار فکندند ایرانیان بی شمار بجز هندوان هر که خورد از سپاه که خوردنش هندو شمارد گناه گِرَد ماده را مادر و نر پدر از […]

گرشاسب نامه – جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

برفتند و آمد جزیری پدید که آن جا به جز اژدها کس ندید بدانسان بزرگ اژدها کز دو میل بیوباشتندی به دَم زنده پیل ز زهرش همه کوه و هامون سیاه دم و دودشان رفته بر چرخ و ماه یکایک پراکنده بر دشت و غار زبان چون درخت و دهان چون دهار یکی را دُم […]

گرشاسب نامه – صفت جریزه دیو مردمان

رسیدند نزدیک کوهی بلند که بود از بلندش بر مَه گزند بسی کان گوهر بدان کوهسار همان دیو مردم فزون از شمار گروهی سیه چهر و بالا دراز به دندان پیشین چو آن ِ گراز نه بر کوهشان مرغ را راه بود نه نیز از زبانشان کس آگاه بود به دریا زدندی چو ماهی شناه […]

گرشاسب نامه – آمدن گرشاسب به جزیره هدکیر

به دیگر جزیری رسیدند زود کجا نام آن جای هدکیر بود درو شهری آباد و شاهی بزرگ سپاهی فراوان دلیر و سترگ چو گشت آگه آن شه ز مهراج شاه پذیره شدش در زمان با سپاه بیاراست ایوان و بزم شهی بسی گنج کرد از فشاندن تهی ببودند یک هفته دل شاد خوار به بازی […]

گرشاسب نامه – شگفتی دیگر جزیره که کرگدن داشت

از آن کوه ملاح بگذشت خواست سپهدار گفت این شتابت چراست بمان تا برین گنگ باز از شگفت چه بینیم کان یاد باید گرفت بدو گفت ملاّح مفزای کار که ایدر بود کرگدن بی شمار به بالای گاوی پر از خشم و شور یکی جانور مه ز پیلان به زور سرو دارد از باز مردی […]

گرشاسب نامه – به کشتی نشستن

چو سه روز بگذشت و شد راست باد به کشتی نشستند و رفتند شاد به دریا و خشکی ز کشتی کشان هر آن کس که داد از شگفتی نشان برفتند سیصد هزاران فزون بدیدند از جانور گونه گون چه برسان پرّنده و چارپای چه هم گونه دیو مردم نمای یکی را سه رو ، پای […]
عنوان ۳ از ۵«۱۲۳۴۵ »