بایگانی برچسب ها: دامغان

دامغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دامغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دامغان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دامغان از این شهر کهنسال ایران که زمانی با نام صد دروازه پایتخت اشکانیان بوده تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده است آن هم در داستان کیقباد که گوید چون […]

مغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مُغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستان در اطراف سمنان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مُغان: در آغاز داستان کیقباد، که افراسیاب برای دومین بار به ایران لشکر می کشد و تا رودری یا خوار ری پیش آمد اما شکست خورد و به […]

دژ گنبدان

دژ گنبدان: دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند می کشد. اولین باری که از این دژ نام برده می شود مسکو آن را در متن آورده، و خالقی در حاشیه:  فرستاد سوی دز گنبدان       گرفته پس و پیش اسپهیدان بار دوم خالقی به صورت […]