بایگانی برچسب ها: داستان رستم و سهراب

واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو

عنوان: واکاوی جنبه های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو نام نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / سید مرتضی هاشمی / داود خاتمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات […]

رستم غمگین بود یا سهراب؟

عنوان: رستم غمگین بود یا سهراب؟ نویسند‌ه: محمد علی گلستانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادب فارسی دبیرستان‌ها و مدارس پیش دانشگاهی عجب‌شیر تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۳ بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: نگارنده در این مقاله کوشیده است با […]

چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج

عنوان: چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج نویسند‌ه: فتح الله مجتبائی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان دوره سیزدهم پائیز ۱۳۹۲ شماره ۱ چکیده مقاله: در این مقاله جناب مجتبایی سعی دارند نگاه و نظارت خود را در ارتباط […]

معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

عنوان:  معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه نویسندگان: حسن حیدری / علی صباغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه اراک / استادیار دانشگاه اراک تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: متن پژوهی ادبی پائیز ۱۳۹۳ شماره ۶۱ چکیده مقاله: این جستار به شرح و تفسیر مصرعی از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی […]

بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار

عنوان: بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار نویسند‌ه: دکتر محسن صادقی محسن آباد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم […]

توصیف در داستان رستم و سهراب

عنوان: توصیف در داستان رستم و سهراب نویسندگان: قدسیه رضوانیان / احمد احمدی شیخلر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : فصلنامۀ علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره […]