بایگانی برچسب ها: خوزستان

زرنوش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زرنوش نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زرنوش دارای داراب در آغاز پادشاهی خود شارستانی به این نام در ولایت اهواز بنا کرده است یکی شارستان کرد زرنوش نام              به اهواز و گشتند از او شادکام […]

اورمزد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اورمزد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  اهواز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اورمزد اردشیر به دعوی اردشیر ساسانی یکی از شش شهر یا شارستانی که وی در طول پادشاهی چهل ساله اش در ایران زمین ساخته شارستان اورمزد اردشیر در ولایت خوزیان خوزستان […]

اندیوشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندیوشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یادشهر  پادشهر شرح مکان جغرافیایی: انوشیروان پس از آن که شهر انطاکیۀ روم واقع در شام و چند دژ شهر دیگر روم را تصرف کرد و افراد جنگی و کارآمد آنها را به اسارت گرفت و […]

اهواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اهواز نام فعلی مکان جغرافیایی :   استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آباد بوم، خوزیان، هوریان شرح مکان جغرافیایی: آهواز: در جلدهای نخستین شاهنامه اهواز ولایتی و نه شهری در دوردست غرب ایران زمین تلقی شده است، و این درست است چون اهواز جمع هوز، […]

خوزیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزیان نام فعلی مکان جغرافیایی:  خوزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوزیان یعنی سرزمین قوم خوز، که صورت آغازین و اصیل اهواز (جمع ھوز = خوز) بوده است، با این همه در شاهنامه هم از اهواز سخن به میان آمده است و هم از […]