بایگانی برچسب ها: خلخستان

خلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلخ- خلخستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خلخ-  خلجستان نام یکی از اقوام ترک ساکن آن سوی سیر دریا یا سیحون و یا گل زریون بوده که به موطن آنها هم گفته میشده است. سرزمین خلخ ها را گاه […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  تاتار، ایتاز، اتباش، انتاج، الیاس شرح مکان جغرافیایی: ایتاش از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسب به این صورت یاد شده است که این گر بماند زمانی چنین               […]