بایگانی برچسب ها: تژاو

پشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پوشنگ غوریان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پس از جنگ طوس با تزاو در کنار دژ گروگرد آن سوی کاسه رود و پیروزی موقت ،ایرانیان تورانیان از غفلت و شادخواری پس از پیروزی ایرانیان بهره برده و آنها […]

شخصیت های شاهنامه – تژاو

گروگرد بودی نشست تژاو – سواری که بودیش با شیر تاو نام : تژاو محل مرگ : میدان نبرد به دست گیو به انتقام خون بهرام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : مرزبان توران زمین ملیت : تورانی نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ نشان توضیحات شخصیت : […]