بایگانی برچسب ها: توحید

دادارگرایی و بسامدی روشمند آن، در دوره ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی

عنوان: دادارگرایی و بسامدی روشمند آن، در دوره ی اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی نویسندگان: احمد امینی / کامران پاشایی فخری / خلیل حدید سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / دانشیار گروه […]