بایگانی برچسب ها: تصحیح

مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

عنوان: مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف) نویسنده: مصطفی جیحونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مصحح و محقق شاهنامه، اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادوچهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: شناسایی و چاپ شاهنامه نسخه سن ژوزف بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی […]

مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه

عنوان: مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه نویسنده: دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: یکی از مسائل مهم و اساسی در تصحیح متن های کهن […]

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه

عنوان: «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه نویسنده: فرزام حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به […]

رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه)

عنوان: رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه) نویسند‌ه: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع:  پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صحفۀ ۱۱-۲۹ چکیده مقاله: در این مقاله کوشش شده است تا مبتنی […]