بایگانی برچسب ها: بست

پشت

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پشت نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمر خراسان جنوبی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بست شرح مکان جغرافیایی: پشت یا بشت و بست خراسان یکی از خرده ولایات یا روستا های تابع ولایت بزرگ نشابور با مرکزیت شهر ترشیز بوده که اعراب آن را بست و مرکزش […]

بست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بست نام فعلی مکان جغرافیایی :  لشگرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: بست از شهرهای نامی ولایت سیستان واقع در قسمت علیای آن یعنی محل یکی شدن دو رود ارقنداب رود((قندهار) و هلمند از غور بوده که بعد شهر […]