بایگانی برچسب ها: برسخان

ترسخوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترسخوان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: ترسخوان این نام یک بار در شاهنامه تصحیح خالقی ضمن داستان هفت خان اسفندیار آمده است؛ آنجا که اسفندیار با لباس بازرگانان به روبین در نزد ارجاسپ می رود و ارجاسپ از وی […]