بایگانی برچسب ها: باربد در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – باربد

به سرکش چنین گفت کای بد هنر – تو چون حنظلی باربد چون شکر نام : باربد نام های دیگر باربد : فهلود/ذ، بهلبد/ذ، فهلود/ذ فهرود/ذ، بهربد/ذ، باربد/ذ در منابع عربی و برباد/ذ در منابع فارسی و همچنین فهربد و فهلبذو پهلبذ بیربادیوس یا باربادیوس نام‌های احتمالی یونانی باربد ساسانی هستند. معنای نام باربد : […]