بایگانی برچسب ها: بادشهر

اندیوشهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندیوشهر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یادشهر  پادشهر شرح مکان جغرافیایی: انوشیروان پس از آن که شهر انطاکیۀ روم واقع در شام و چند دژ شهر دیگر روم را تصرف کرد و افراد جنگی و کارآمد آنها را به اسارت گرفت و […]