بایگانی برچسب ها: ایران

ایران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایران نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور ایران از آن سرزمین پهناور باقی مانده نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایران زمین / ایرانشهر/ شهر ایران شرح مکان جغرافیایی: ایران ، ایران زمین ، ایرانشهر:  ایران موطن کسانی بوده که طی صدها سال داستانه ای شاهنامه را سامان […]

آباد بوم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آباد بوم نام فعلی مکان جغرافیایی :  به معنای شهر و کشور در مواردی به ایران و روم اشاره داشته است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آبادبوم: گرچه فردوسی در اغلب موارد آبادبوم را به صورت صفت کشورها و ولایات معمور به کار برده، […]

خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه

عنوان: خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر سید کاظم موسوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد / استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، […]

گفت و گو در شاهنامه

عنوان: گفت و گو در شاهنامه نویسنده: غلامعلی فلاح سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال شانزدهم، شمارۀ شصت، بهار ۱۳۸۷ چکیده مقاله: در نوشتار حاضر، گفت و گو ـ که […]

چین در شاهنامه فردوسی

عنوان: چین در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: علی اکبر جعفری / حمیدرضا پاشازانوس سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم […]