بایگانی برچسب ها: اکوان در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اکوان

جز اکوان دیو این نشاید بدن – ببایستش از باد تیغی زدن نام : اکوان دیو ریشه نام اکوان دیو : بر طبق برهان قاطع، بعضی محققان نام این دیو را محرف اکومان دانسته‌اند که در اوستا Aka-manah به معنای اندیشه پلید آمده‌است و نام دیوی مظهر اندیشه‌های پست و شرارت و نفاق و در مقابل وهومن […]