بایگانی برچسب ها: اورگنج

گرگانج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گُرگانج نام فعلی مکان جغرافیایی :  اکنون در جوار شهر کهنه اورگنج ولایت داش آغوز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گُرگانج: نام این شهر، که مرکز اصلی و مهم ولایت خوارزم از اواخر سده چهارم هجری به بعد بوده، در متن مصحح خالقی یک […]

خوارزم

خوارزم: خوارزم ولایتی بوده به وسعت حدود ۸۰×۸۰ فرسنگ و نیمه مستقل که در مصب یا دلتای رود جیحون و در دو ساحل راست و چپ آن قرار داشته است، بدین سبب نیمی از آن، با مرکزیت شهر گرگائج، جزء زیررود (مادون النهر) یا خراسان، و نیم دیگر آن، با مرکزیت شهر کاث یا گات، […]