بایگانی برچسب ها: اردوان

استخر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : استخر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در کنار جمشید نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  اصطخر، اسطخر، سطخر، صطخر شرح مکان جغرافیایی: استخر اسطخر این شهر که از آن به صورتهای استخر اسطخر ،سطخر اصطخر و صطخر در شاهنامه نام برده شده از شهرهای باستانی و مهم […]

شیراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیراز نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیراز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیراز: از شیراز اولین بار در داستان اشکانیان بدین گونه نام برده شده است که بهرام اشکانی، مشهور به اردوان، حاکم شیراز و پارس و سپاهان بود: ورا بود شیراز تا اسپهان  […]