بایگانی برچسب ها: ارجاسب

کشور خرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشور خرم نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در نامه گشتاسپ به ارجاسپ آمده است: چنین گفته بودی که من تا دو ماه                   سوی کشور خرم آرم سپاه تو بر خویشتن بر میفزای رنج          […]

خلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلخ- خلخستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خلخ-  خلجستان نام یکی از اقوام ترک ساکن آن سوی سیر دریا یا سیحون و یا گل زریون بوده که به موطن آنها هم گفته میشده است. سرزمین خلخ ها را گاه […]

چگل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چگل نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب کشور قزاقستان و شمال شرق کشور قرقیزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چگل نام گروهی از ترکان خلخ و نیز ولایتی در ماوراء النهر و ترکستان بوده است که زیبارویانش مثل زیبارویان طراز شهرت […]

بلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلخ نام فعلی مکان جغرافیایی :  ویرانه های در کنار روستای بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلخ بامی شرح مکان جغرافیایی: بلخ قصبه ای در شمال افغانستان که در عهد باستان و قرون میانه شهری مهم و مرکز ناحیه بلخ (باکتریا) بود و در کنار رود […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  تاتار، ایتاز، اتباش، انتاج، الیاس شرح مکان جغرافیایی: ایتاش از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسب به این صورت یاد شده است که این گر بماند زمانی چنین               […]

ایتاش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایتاش نام فعلی مکان جغرافیایی :  اتباش در میان دو شهر اوزگند و کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایتاش: از این محل یا خرده ولایت سه بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ به این صورت یاد شده است: که این گر بماند زمانی […]